מידע ללקוחות על אסיפה לאישור הסדר

אחריות למוצרים

תנאי האחריות

תוקף האחריות למוצר הנרכש הנו למשך שנה עד שנתיים מיום מסירת המוצר לידי הלקוח בהתאם לסוג המוצר ו/או הספק של המוצר.

משמעות האחריות היא כי בתקופת האחריות, החברה אחראית לתקן (בעצמה או באמצעות אחר מטעמה) ללא תמורה, כל קלקול שנתגלה במוצר בתקופת האחריות (למעט כאלו שלא מכוסים תחת האחריות כמפורט להלן), ולהחליף במידה שיידרש הדבר, את המוצר או כל חלק ממנו, לפי העניין, ללא תמורה, הכל על מנת להחזיר את המוצר למצבו טרם הקלקול. אם התיקון בתקופת האחריות יצריך החלפת חלקים, החברה תשתמש בחלקים מקוריים וחדשים. לחילופין, אם החברה לא תוכל לתקן את המוצר כאמור, תוכל החברה, לפי שיקול דעתה, לספק ללקוח מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך או תשיב ללקוח את התמורה ששילם במעמד הרכישה כנגד המוצר.

היה והמוצר תוקן או הוחלף על ידי החברה, המוצר המתוקן או המוחלף יהיה מכוסה על ידי תעודת אחריות זו ליתרת תקופת האחריות או ככל שניתנה תקופת אחריות נוספת מוגבלת, למשך תקופת האחריות הנוספת המוגבלת, לפי העניין. מובהר כי תיקון קלקול או החלפת מוצר או חלף לפי תעודת האחריות, אינם מאריכים את תקופת האחריות או תקופת האחריות המוגבלת הנוספת, ככל שניתנה.

תחנות שירות ומשך תיקון

לצורך קבלת שירות בהתאם לתעודת אחריות זו, יש לפנות לאחת מעמדות השירות המורשות )לבירור פרטים מלאים יש לפנות למוקד שירות הלקוחות) לפני כן – מומלץ לעיין במדריך למשתמש. ייתכן שבדיקה של הוראות השימוש או התכונות של המוצר תחסוך פנייה לעמדת השירות.

המוצר יתוקן בתוך 10 ימים מהיום בו נמסר לעמדת השירות (שבתות וחגים לא יכללו במניין הימים). מובהר כי על הלקוח לאסוף את המוצר שמסר לתיקון בתוך זמן סביר מסיום התיקון (לא יאוחר מ-30 יום ממועד מסירתו לתיקון). לא עשה כן, תוכל החברה לעשות במוצר כל שימוש לרבות לשלוח אותו ללקוח, לשמור עליו וכל שימוש אחר, לפי שיקול דעתה ועל חשבון הלקוח, וללקוח לא תהיה כל טענה עקב כך.

הגבלת אחריות

היה ויתברר טרם תיקון מוצר, כי הקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן, האחריות לפי תעודת אחריות זו לא תחול, והחברה תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תיקון המוצר, החלפתו והובלתו: כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר לצרכ., זדון או רשלנות של הלקוח, כגון, אך לא רק:

  • שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש (לרבות שימוש באביזרים כגון סוללות, מטענים וכיוצ"ב שאינם מקוריים ו/או אינם מאושרים על ידי היצרן ו/או לאחר שנפגמו, וכן אחסון ואחזקה לא נכונים, חדירת גוף זר) ו/או שלא למטרתו הרגילה

  • חדירת נוזלים, סימני רטיבות, קורוזיה וחשיפת המוצר לתנאים סביבתיים בלתי נאותים (כגון חום, קור, לחות(

  • תאונה או חבלה, כולל שבר פנימי או חיצוני, סדקים ושריטות

  • אש, ברקים ומכות מתח

  • אובדן, גניבה, אבדן מוחלט

  • תיקון או ניסיון תיקון של המוצר ו/או התערבות ו/או ניסיון התערבות בפעולתו שנעשו בידי מי שלא הורשה לכך על ידי החברה.

על הלקוח חלה האחריות לבצע גיבוי של המידע המצוי על המוצר (לרבות תמונות, אנשי קשר, הודעות, יומן פגישות וכל מידע אחר), בטרם מסירתו לתיקון. הלקוח מודע כי תיקון המוצר עלול להיות כרוך במחיקת מידע או זיכרונות השמורים על המוצר, הסרת תוכנות ואתחול המוצר. לחברה לא תהיה כל אחריות לנזק שיגרם ללקוח ולכל צד שלישי במקרה ומידע כלשהו שנשמר על גבי המוצר נמחק, נפגם או ניזוק במהלך תיקון או החלפה של המוצר.

בכל מקרה, אחריות החברה על פי תעודת אחריות זו מוגבלת אך לתיקון המוצר, החלפתו או השבת תמורתו, בהתאם להוראות תעודת אחריות זו, והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד שיגרמו ללקוח ו/או לכל צד שלישי, בכל מקרה אחר הקשור לכתב אחריות זה, למוצר או לאביזריו, אלא אם החוק קובע כי מדובר באחריות שלא ניתן להתנות עליה

X

המוצר התווסף בהצלחה לסל המוצרים שלך.

המשך בקניות עבור לקופה